Diaconaal Team

De diaconie van de Koepelkerk bestaat uit een aantal diakenen en diaconessen. Als diaconie willen wij laten zien dat we onze naasten liefhebben. We willen graag een gastvrije en offervaardige gemeente zijn. Vol van barmhartigheid zodat niemand ongetroost hoeft te leven. Ziekte, eenzaamheid en armoede willen we als het kan bestrijden. Wij willen Christus liefde overbrengen aan elkaar. Leven in zijn genade en dit samen ervaren door elkaar te bemoedigen en samen de weg te zoeken die God ons wil laten ontdekken.

Collecten

De diaconie is verantwoordelijk voor het inzamelen van de gaven tijdens de erediensten. De meeste gelden worden ontvangen vanuit de collecten die bestemd zijn voor de diaconie. Daarnaast kunnen giften worden overgemaakt op het IBAN nummer van de diaconie: NL40INGB0000997721. De diaconie is zo in staat om hulpbehoevenden in (en soms ook buiten) de gemeente van het nodige te voorzien. Er wordt gestreefd naar een diaconale reserve van ca. € 35,- per lid.

Quota

Het Generaal Diaconaal Deputaatschap van de GKv kerken heeft de volgende quota (per lid) vastgesteld in overleg met de verschillende Gereformeerde Diaconale Organisaties.

Stichting De Driehoek  € 5,00 |De Driehoek werkt vanuit een christelijke visie op mensen en geeft kerkmaat- schappelijke dienstverlening en hulp bij problemen van psychologische aard.

Stichting SGJ  € 1,50 |De SGJ is een landelijk werkende instelling voor christelijke jeugdzorg. Cliënten van de SGJ zijn afkomstig uit verschillende christelijke kerken. De SGJ gaat als hulpverleningsinstelling uit van normen en waarden die de bijbel aanreikt. Dat geldt ook voor de hulpverleners.

Vereniging Dit Koningskind  € 1,00 | Vereniging Dit Koningskind is een gereformeerde vereniging voor en van mensen met een bijzondere beperking en hun verwanten.

Contact Diaconie

diaconaalteam@koepelkerkarnhem.nl